หน้าแรก

หน้าแรก

หจก. บี.พี. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

รับจัดกิจกรรมวิชาการ รับจัดประชุมสัมมนาวิชาการและงานพัฒนาบุคลากรทุกประเภท

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน รุ่น2 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์.) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 “

หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน รุ่น2 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์.) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 “

อ่านเพิ่มเติม »

วิทยากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

Warawut Chosungnoen

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์