ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

ข้อมูลส่วนบุคคล (Profile)

ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ค.อ.บ.สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงใหม่

ระดับปริญญาโท

ค.อ.ม.สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด.สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประวัติการทำงาน

2554 – ปัจจุบัน
 •  รองผู้จัดการบริษัทไฮเทคคอมพิวเตอร์ มาร์ท จำกัด
 •  ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 •  ผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม (อาวุโส) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 •  เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) จังหวัดบุรีรัมย์
 •  คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 •  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 •  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประวัติการเป็นวิทยากร

 •  อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานไมโครซอฟต์ออฟฟิส
 •  อบรมระบบโทรศัพท์ไอพี
 •  อบรมการสร้างและดูแลเว็บเพจด้วยจูมล่า
 •  อบรมบริหารจัดการน้ำด้วยโซล่าเซลล์
 •  อบรมการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 •  อบรมการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
 •  อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร