หลักสูตร

หลักสูตร

รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

หน่วยพัฒนาครู หจก.บี.พี.เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

วิทยากร

  1. ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต
  2. นายธีรวุฒิ แสงงาม
  3. นายตะวัน เขตปัญญา
  4. ผอ.อดุล สุชิรัมย์

วิทยากร

  1. ผศ.ดร. วิเศษ ชิณวงศ์
  2. ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์
  3. ดร.พานชัย เจษฎา
  4. ดร.เดชกุล มัทวานุกูล
  5. ดร.ทรงเดช สอนใจ
  6.