อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน

ข้อมูลส่วนบุคคล (Profile)

วราวุธ จอสูงเนิน (Warawut Chosungnoen)

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ
: ชาย
วันเกิด
: 22 ธ.ค. 2516
สถานะภาพ
: แต่งงาน
สัญชาติ
: ไทย
ศาสนา
: พุทธ
ส่วนสูง
: 164 ซม.
น้ำหนัก
: 57 กก.
ที่อยู่
: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์มือถือ
081-147-2655
โฮมเพจ
: http://gg.gg/cs-wut

ประวัติการศึกษา

2545-2549

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

2537-2538

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ประวัติการทำงาน

2554 – ปัจจุบัน

: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 • รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับอาจารย์ต่างๆ เช่น โรงเรียนมันธยมพรสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ในโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House) หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสำหรับงานบัญชี หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุให้ปลอดภัย สำนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
 • รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน ฯลฯ
 • ร่วมสอนระดับปริญญาโทสาขากลยุทธ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีทางการเกษตร
 • ร่วมโครงการที่สำคัญๆ ต่างๆ เช่น โครงการราชภัฏวิจัย โครงการอบรมเพื่อทำตำแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมสหกิจศึกษา โครงการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ร่วมวิจัยโครงการวิจัยในเครือข่าย สสส. และโครงการ “ท้าทายไทย”
 • คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 2 สมัย ปฏิบัติหน้าที่จัดหาระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (bru.ac.th) จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และแม่ข่าย ให้คำแนะนำระบบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินงานระบบงานและโครงการต่างๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วางแผนและจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4-5 การพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ
 • เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และร่วมดำเนินการอบรมผู้ตรวจประเมิน และเตรียมเข้ารับการตรวจประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TQF)
 • เป็นคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2 สมัย (2559-2562) เพื่อร่วมประชุมและดำเนินการกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ ฯลฯ

2539 – 2554

: ตำแหน่งวิศวกรระบบประจำศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์

 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ ระบบและเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการ Linux ระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบเครือข่ายและแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย (Security) การพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ
 • เขียนหนังสือและเอกสารประกอบการอบรมในหลักสูตร และ Courseware ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบปฏิบัติการ Linux (Redhat) การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ฯลฯ
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ (National Software Contest : NSC)
 • ดำเนินการและบริหารจัดการงานบริการไอทีเพื่อเข้าระบบ ISO 9001:2000, 9001:2008 ให้เป็นมาตรฐานการให้บริการที่เป็นสากล
 • เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ISO ภายในองค์กร ระบบความปลอดภัยในองค์กร และระบบ 5ส.
 • ดำเนินการบริหารจัดการให้บริการด้านไอทีและซอฟต์แวร์ บริหารจัดการ Outsource และสรุปข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร
 • เป็นคณะกรรมการในการจัดหาระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการเก็บเอกสาร ระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบบุคลากรขององค์กร ฯลฯ
 • เป็นคณะกรรมการในการกำหนดข้อกำหนดกลาง (TOR) ขององค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ
 • ร่วมกำหนดระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct) เกี่ยวกับนโยบายการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร รวมถึงความปลอดภัยในระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ดำเนินโครงการตรวจสอบระบบละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบเปิด (OpenSource Software)
 • ได้รับพิจารณาเข้าร่วมประชุมและอบรมต่างประเทศ 3 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น (หลักสูตร Internet/Network Development) บรูไน (e-Commerce)
  ศรีลังกา (OpenSource Development)

ผลงานวิชาการ/วิจัย/บทความ

 • ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยชุด สสส. ปี พ.ศ. 2559 เรื่องการเพิ่มมูลค่าอาหาร (กบ)
 • นำเสนอและเขียนบทความวิจัยปี พ.ศ. 2559 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 2 งานวิจัยคือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นช่างคอมจำเป็น และการพัฒนาแอพพลิเคชันบทสวดมนต์
 • นำเสนอและเขียนบทความวิจัยปี พ.ศ. 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 2 บทความวิจัยคือ ระบบติดตามยางรถบรรทุกด้วย RFID และระบบบริหารจัดการร้านบูมสปอร์ต