หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน รุ่น2 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์.) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 “

หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน รุ่น2 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์.) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 “

หลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน รุ่น2 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์.) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 “